Opstilling af husstandsvindmølle nr. 2 på Kobbervold 4, 6280 Højer er ikke VVMpligtig

Frist: 
12. juni 2017

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at opstilling af husstandsvindmølle nr. 2 på Kobbervold 4, 6280 Højer ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen, Bek.nr. 1440 af 23/11/2016.

Husstandsvindmøllen er en Gaia-Wind 133 -10kW, navhøjde 18,3 m, rotordiameter 13 m, 2 vinget og monteret på rørtårn. Den opstilles ca. 15m sydøst for bygningen på matriklen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, e-mail: teknisk@toender.dk

Klage
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 12. juni 2017 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.