Kommuneplantillæg og Miljørapport for opstilling af vindmøller ved Vindtved

Frist: 
7. August 2017

Kommuneplantillæg nr. 44-680, Lokalplan nr. 103-680 og Miljørapport for opstilling af vindmøller ved Vindtved.

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 29. juni 2017 endeligt vedtaget nedenstående planer.

Vindmølleområde ved Vindtved

Lokalplan og kommuneplantillæg omfatter et og samme areal på ca. 13,2 ha og ligger sydøst for Sæd mellem Grøngårdvej og Sønderå, der udgør grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udlægge et nyt rammeområde 680.81.3 til opstilling af 6 vindmøller med en totalhøjde på lige under 150 meter. Rammeområdet på ca. 13,2 ha består primært af landbrugsarealer.

Lokalplanen giver mulighed for opstilling af 6 vindmøller med en totalhøjde på lige under 150 meter målt til vingespids i topposition. Møllerne skal opstilles på en lige linje med ens indbyrdes afstand mellem møllerne.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden den 4. april 2017 til den 30. maj 2017.

I høringsperioden har kommunen modtaget 85 individuelle høringssvar. Høringssvarene udgøres af 3 høringssvar fra danske myndigheder, 6 høringssvar fra tyske myndigheder, 50 negative og 18 positive høringssvar fra borgere og foreninger samt 8 underskriftsindsamlinger. Underskriftsindsamlingerne indeholder 226 negative og 143 positive underskrifter, i alt 369 underskrifter.

Et høringssvar fra tyske myndigheder omhandler krav om tekniske foranstaltninger vedr. opstilling af de fire østligste vindmøller. Dette er indføjet i redegørelse og bestemmelser vedrørende de krævede tekniske foranstaltninger i lokalplanen. Herudover har ingen af høringssvarene medført ændringer i lokalplanen eller kommuneplantillægget.

MILJØRAPPORT
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

I henhold til Lov om miljøvurdering, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, når miljørapporten og lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring.

Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planerne fra den 4. april 2017 til den 30. maj 2017. Hertil er der indkommet flere bemærkninger, disse bemærkninger har ikke haft indflydelse på rapporten.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af

tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen
Når den endeligt vedtagen lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etablere forhold i strid med planen bestemmelser, medmindre der gives dispensation.

Klagevejledning
Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden fire uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.

Klagevejledning - Miljørapport
I henhold til § 16 i "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" kan retlige spørgsmål vedrørende miljørapporten og den sammenfattende redegørelse påklages. Du kan for eksempel klage over manglende opfyldelse af lovens krav til miljørapportens indhold og procedure.

Klagereglerne følger de klagebestemmelser, der er gældende i henhold til den lov, som planen/programmet er udarbejdet efter. Såfremt det er en plan, der er udarbejdet i henhold til planloven, kan der klages over retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen (planloven § 58, stk. 1, nr. 4).

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Klageberettigede er: Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.