Kommuneplantillæg og Lokalplan for Erhvervsområde ved Hostrupvej, Jejsing

Frist: 
4. oktober 2017

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, 3. august 2017 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 53-650 og Lokalplan nr. 107-650 begge for Erhvervsområde ved Hostrupvej, Jejsing.

Erhvervsområde ved Hostrupvej, Jejsing

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 4,6 ha ved Hostrupvej i Jejsing.

Planområdet afgrænses mod nord af Jejsings landsbybebyggelse, primært bestående af boliger. Mod vest ligger et landbrugsareal og mod øst ligger Hostrupvej og en række boliger. Mod syd ligger Flensborglandevej og syd for den, landbrugsarealer.

Lokalplanen har til formål at sikre fremtidige udviklingsmuligheder for virksomhederne og de øvrige aktiviteter i området.

Kommuneplantillægget sikrer plangrundlaget for lokalplanen ved at udvide rammeområde 650.31.1. Rammeområdet ønskes udvidet mod vest. Dette kommuneplantillæg udvider således den fysiske afgrænsning af rammeområde 650.31.1, der tilføjes mulighed for etablering af forsamlingslokaler og opretholdelse af eksisterende en gros trælasthandel i området.

I høringsperioden er der indkommet fire indsigelser / bemærkninger til lokalplanen og kommuneplantillægget, tre indsigelser fra naboerne i området og én bemærkning fra Vejdirektorater. Det har givet anledning til forslag til enkelte tilføjelser og ændringer i lokalplanen. Således er der i § 7.3, og som forudsætning fro ibrugtagning, stillet krav om at der skal etableres et afskærmende beplantningsbælte langs med lokalplanområdet afgrænsning. Dog gives der mulighed for, at kravet kan fraviges, hvis de tilstødende naboer med nord ikke ønsker det. I lokalplanens § 9.9 tilføjes der et krav om støjafskærmning, såfremt støjpåvirkningen fra virksomhederne i området nødvendiggør det.

Hertil kommer enkelte redaktionelle præciseringer og tilføjelser jf. Vejdirektoratets bemærkninger. Således er det præciseret i redegørelsen, at Vejdirektoratet er myndighed på Flensborglandevej og at opførelse af faste anlæg inden for vejbyggelinjen kræver tilladelse af vejdirektoratet. I § 9.7 præciseres det, at der ikke må opsættes Led-skærme eller andre lignede digitale indretninger på pyloner eller facader vendt mod trafikanterne på Flensborglandevej, og at det heller ikke er tilladt på trailere, sættervogne eller lignende at opsætte digitale reklamer, der henvender sig til trafikanterne.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Konklusionen på den tidligere offentliggjorte miljøscreening om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommunalplanens gennemførelse.

Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation.

En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning

Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune