Kommuneplantillæg og forslag til Lokalplan Agerskov

Frist: 
28. november 2017

Kommuneplantillæg nr. 60-420 og forslag Lokalplan nr. 118-420 – Bymidteområde ved Hovedgaden, Agerskov.

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 26. oktober 2017 beslutte at fremslægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 8 uger.

Bymidteområde ved Hovedgaden i Agerskov

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et og samme areal på ca. 0,7 ha og afgrænsese mod nord af Hovedgaden, mod vest af boligerne op Degnetoften, mod øst af boligerne på Vellerupvej og mod syd af et større rekreativt område (Boldershøjbanen).

Kommuneplantillægget sikrer grundlaget for at der kan opføres en tidssvarende butik på 1000 m², ved at ændre rammeområde 420.41.1 således at en mindre del af rammeområde 420.51.1 overføres til rammeområde 420.41.1.

Lokalplanen har til formål at sikre et opdateret plangrundlæg for området, og herunder sikre udvidelsesmuligheder for Agerskovs dagligvarebutik, således at den nye dagligvarebutik kan placere hensigtsmæssigt i forhold til tilkørsel, vareindlevering og parkering.

Lokalplanområdets karakter som detailhandelsområde opretholdes. Der ønskes opført en ny dagligvarebutik på ca. 1.000 m² i lokalplanområdets sydlige del. Butikken bygges sammen med en eksisterende nyere lagerbygnng, som fortsat skal anvendes til lager. Dens eksisternde butik omdannes til mindre lejemål til liberale erhverv og butikker. Den eksisterende bolig, som er placeret over den nuværende butik opretholdes.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 31. oktober 2017 til den 28. november 2017 og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 28. november 2017 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 16 påklages.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 28. november 2017.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.