Kommuneplantillæg nr. 63-520 og forslag Lokalplan nr. 122-520 – Rekreative formål ved Brøns Gl. Skole, Brøns

Frist: 
25. april 2018

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 22. marts 2018 beslutte at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 4 uger.

Rekreative formål ved Brøns Gl. Skole, Brøns

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 2.35 ha. Området afgrænses mod syd af Skolevej og enkelte boliger på nordsiden af denne. Mod øst ligger Hovedvejen og på modsatte side af denn ligger et område, der rummer erhverv og blandet bebyggelse. Mod vest og nord afgrænses området af landbrugsarealer og en smal grusvej, der betjener landbrugsarealerne mod nord og giver adgang til den gamle sportsplads, som udgør en del af lokalplanområdet.

Kommuneplantillægget sikrer grundlaget for lokalplanen ved at udlægge et nyt rammeområde 520.51.3 til rekreative formål. Der overføres arealer fra rammeområde 520.11.2 til bolig formål til det nye rammeområde. Samtidig flyttes et areal til rammeområde 520.51.2.

Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen i området til rekreative formål, muliggøre etablering af overnatningsfaciliteter med op til 300 sengepladser samt fastlægge en overordnet disponering af området.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 28. marts 2018 til den 25. april 2018 og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 25. april 2018 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kontrete projekter (VVM) § 48.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 25. april 2018.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.