Kommuneplantillæg nr. 61-710 og forslag Lokalplan nr. 120-710 – Fritidsboliger ved Havnebyvej/Lyngvejen, Rømø

Frist: 
6. marts 2018

Kommuneplantillæg nr. 61-710 og forslag Lokalplan nr. 120-710 – Fritidsboliger ved Havnebyvej/Lyngvejen, Rømø

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 26. oktober 2017 beslutte at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i fire uger.

Fritidsboliger ved Havnebyvej/Lyngvejen, Rømø

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et og samme areal på Havnebyvej, Rømø.

Kommuneplantillægget sikrer grundlaget for at der kan laves grundstørrelser på minimum 1.200 m² ved at ulægge en ny kommuneplanramme nr. 710.11.9. Kommuneplanramme nr. 710.11.9 erstatter kommuneplanramme nr.710.11.6.

Lokalplanen har til formål at justere plangrundlaget for området ved at ændre mindstegrundstørrelsen og bebyggelsesprocenten i området, samt nogle andre mindre justeringer i forhold til den gældende lokalplan. Områdets anvendelse til fritidshuse med mulighed for anvendelse af disse som helårsbolig fastholdes.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 6. februar 2018 til den 6. marts 2018 og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 6. marts 2018 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 16 påklages.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 6. marts 2018.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk  ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.