Kommuneplantillæg nr. 57-110 og Lokalplan 112-110 er administrativt godkendt

Frist: 
6. juni 2017

Kommuneplantillæg nr. 57-110 og Lokalplan 112-110 er administrativt godkendt den 5. maj 2017 efter bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune den 28. februar 2017 efter reglerne i Lov om Planlægning (LBK nr. 1529 af 23. november 2015).

Dagligvarebutik ved Søndergade/Munketoft, Bredebro

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 2.885 m², omfattende matriklerne nr. 564, 565 og 694 Bredebro, Brede.

Lokalplanen har til formål at sikre mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik til afløsning af den allerede eksisterende dagligvarebutik i Bredebro.

Lokalplanområdet er beliggende i krydset mellem Munketoft, Søndergade og Storegade og byens handelsgade munder således ud i lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende øst for Søndergade og er fysisk adskilt fra den mere bymæssige bebyggelse. Det nære miljø nord og øst for lokalplanområdet, er præget af de små gamle landsbyhuse og miljøet omkring kirken.

Kommuneplantillægget sikrer plangrundlaget for lokalplanen ved at udvide rammeområde

110.41.1 til at omfatte hele lokalplanområdet og at ændre formåls- og anvendelsesbestemmelser til centerområde. Kommuneplanrammerne afgrænsning justeres i mindre omfang, således at der til centerområde 110.41.1 inddrages yderligere et areal på ca. 1.400 m².

Tønder Kommune har udarbejdet en MV Screening for at afdække behovet for eventuel udarbejdelse af en miljøvurdering, iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af denne er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes egentlig miljøvurdering, idet planforslagenes realisering ikke vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelse for dette er, at området allerede er i anvendelse som dagligvarebutik og en ny butiksbygning ikke vil ændre væsentligt på den nuværende påvirkning af miljøet, hverken i forhold til støj-/luftforurening eller trafikale forhold. 

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden den 3. marts 2017 til den 28. april 2017.

Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger, der har haft betydning for planens indhold eller udformning.

Vedr. den arkivalske kontrol er Museum Sønderjyllands udtalelse tilføjet i lokalplanens redegørelse.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Konklusionen på den tidligere offentliggjorte miljøscreening om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommunalplanens gennemførelse.

Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der kan opnås dispensation.

En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning

Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres. Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse. Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.