Indvinding af grundvand, Vestagervej 29, 6541 Bevtoft

Frist: 
16. maj 2017

Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring på matr.nr. 7 Galsted Ejerlav, Agerskov, beliggende Vestagervej 29, 6541 Bevtoft

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt fornyelse af eksisterende indvindingstilladelse af grundvand til markvanding fra boring.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Efter planlovens bestemmelser om VVM i VVM-bekendtgørelsen er det afgjort, at udnyttelse af tilladelsen ikke anses at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes kommuneplansretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse.

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 16. maj 2017. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.