Indvinding af grundvand fra boring Tevringvej 10, 6780 Skærbæk

Frist: 
2. februar 2017

Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring på matr.nr. 82 Vinum Ejerlav, Døstrup, beliggende Tevringvej 10, 6780 Skærbæk

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt fornyelse af eksisterende indvindingstilladelse af grundvand til markvanding fra boring.

Se afgørelse her

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Efter planlovens bestemmelser om VVM i VVM-bekendtgørelsen er det afgjort, at udnyttelse af tilladelsen ikke anses at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes kommuneplansretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse.

Se VVM-vurderingsskema her

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 2. februar 2017. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.