Indvinding af grundvand - Bedsted

Frist: 
28. februar 2018

Tilladelse til indvinding af grundvand fra tre boringer på matr.nr. 13 Mårbæk Ejerlav, Bedsted, beliggende Andreasmindevej 2, 6240 Løgumkloster

Indvinding af grundvand
Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt fornyelse af eksisterende indvindingstilladelse af grundvand til markvanding fra tre boringer.

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkretet projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på fire uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 28. februar 2018. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.