Forslag til plan for grundvandsbeskyttelse - Tønder, Løgumkloster m.fl.

Frist: 
22. september 2017

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 29. juni 2017 besluttet, at sende "Forslag til plan for grundvandsbeskyttelse – Tønder, Løgumkloster m.fl." i høring i 12 uger. Planen omfatter beskyttelse af grundvand i et større område i den sydlige del af Tønder Kommune.

Planforslaget skal, jævnfør § 5 i Bekendtgørelse om indsatsplaner (BEK nr. 912 af 27. juni 2016), i offentlig høring. Den offentlige høring sker i perioden fra den 30. juni 2017 til den 22. september 2017.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal sendes til Tønder Kommune, på E-mail: teknisk@toender.dk, eller til Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være modtaget senest 22. september 2017.

Inden planerne bliver endelig vedtaget, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt måtte være kommet.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Tønder Kommune har foretaget en screening af "Forslag til plan for grundvandsbeskyttelse – Tønder, Løgumkloster m.fl." efter § 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Vi vurderer, at der ved denne plan og dens initiativer ikke gennemføres anlægsarbejder mv., der indebærer, at miljøvurdering af planen er nødvendig.

Afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering af planforslaget kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Fristen for klage er fredag den 28. juli 2017. En klage skal være skriftlig og sendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, der findes ved www.borger.dk og ved www.virk.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside findes ved http://nmkn.dk. Når man klager, skal man betale et gebyr. Gebyret er for privatpersoner 900 kr., mens gebyret for virksomheder og organisationer er 1.800 kr. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Behandling af klagen begynder ikke før gebyret er modtaget. Er gebyret ikke betalt rettidigt, bortfalder klagen.