Forslag til Lokalplan nr. 096-620 og Kommuneplantillæg nr. 46-620 samt MV-screening alle for område til pladskrævende varegrupper ved Nørremarksvej i Tønder

Frist: 
30. May 2017

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 30. marts 2017 besluttet at fremlægge nedenstående planforslag i offentlig høring:

Samlet i et dokument
Område til pladskrævende varegrupper ved Nørremarksvej i Tønder

  • Forslag til Kommuneplantillæg nr. 46-620
  • Forslag til Lokalplan nr. 096-620
  • MV-screening

Lokalplanen og kommuneplantillægget omfatter et areal og samme areal på ca. 1.5 ha ved Ndr. Landevej i Tønder. Planområdet afgrænses mod vest af jernbanen og de grønne arealer omkring denne. Mod nord ligger Ndr. Landevej og nord for denne. Mod nord ligger Ndr. Landevej og nord for denne et område med pladskrævende varegrupper og erhverv. Mod Syd ligger et eksisterende erhvervsområde med indkørsel fra Nørremarksvej og mod øst ligger et aflastningsområde med detailhandel – dette område rummer Prinsessecentret. Syd for Prinsessecentret ligger boligområdet ved Elisabethvej.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at ændre rammeområde 620.21.1 til anvendelsen til pladskrævende varegrupper. Samtidig flyttes en område fra ramme 620.41.2 til ramme 620.21.1.

Lokalplanen har til formål at ændre anvendelsen i området, således at det trækkes ud af aflastningscentret og får en ny anvendelse til pladskrævende varegrupper, engrosvirksomheder, showrooms og lignende.

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser om bygningshøjder, bebyggelsesprocenter og etageantal i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for det lignende område til pladskrævende varegrupper på nordsiden af Ndr. Landevej.

Tønder Kommune har udarbejdet en MV screening for at afdække behovet for eventuel udarbejdelse af en miljøvurdering, iht. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af denne er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes egentlig miljøvurdering, idet planforslagenes realisering, ikke vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden den 4. april 2017 til den 30. maj 2017, og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 30. maj 2017, ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning Miljøscreening
Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 16 påklages.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 2. maj 2017.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.