Forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner - Område ved Stadionvej og Vestergade / Engvej i Toftlund

Frist: 
17. Februar 2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 55-410 og forslag til Lokalplan nr. 109-410, tillæg til Lokalplan nr. 1.4-10 og forslag til Lokalplan nr. 110-410, tillæg til Lokalplan nr. 030-4.6 – begge for område ved Stadionvej og Vestergade / Engvej i Toftlund

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 22. december besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner i offentlig høring i 8 uger.

Område ved Stadionvej og Vestergade / Engvej i Toftlund

Kommuneplantillægget og lokalplanerne udarbejdes på baggrund af at Studenterkurset i Sønderjylland – STUK – ønsker at udvide for at understøtte skolen forskellige aldersgrupper. Skolen udvidelsesmuligheder er ved at være udtømte inden for de eksisterende rammer, derfor ønskes der mulighed for at udvide den eksisterende bebyggelse, der ligger langs med Stationsvej og aktivitetsaksen.

Kommuneplantillægget udarbejdes for at rammeområderne følger den nye afgrænsning mellem de to lokalplaner. Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen mellem rammeområde 410.71.9 offentlige formål, STUK og rammeområde 410.71.10 offentlige formål, Toftlund Hallerne

Lokalplan nr. 109-410 og Lokalplan nr. 110-410 har til formål at foretage den nødvendige justering af afgrænsningen mellem Lokalplan nr. 030-4.6 og Lokalplan nr. 1.4-10 for at muliggøre en supplerende undervisningsbebyggelse med en fjerde fløj.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10/12/2015) skal det vurderes, om planen antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

En konkret vurdering af de ændringer i miljøet planernes realisering forventes at medføre vurderes ikke at påvirke området negativt. Da planerne ikke vurderes at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden den 23. december 2016 til den 17. februar 2017, og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 17. februar 2017 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning Miljøscreening
Tønder Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan efter lovens § 16 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og indgives skriftligt til Tønder Kommune så vidt muligt elektronisk på teknisk@toender.dk eller pr. brev til Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder. Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 20. januar 2017.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan ses på www.nmkn.dk.