Forslag til Kommuneplantillæg nr. 56-220 og forslag til Lokalplan nr. 111-220 – Erhvervsområde ved Højervej, Sdr. Sejerslev

Frist: 
30. maj 2017

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 30. marts 2017 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 8 uger.

Erhvervsområde ved Højervej, Sdr. Sejerslev
Samlet i et dokument

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 56-220
  • Forslag til lokalplan nr. 111-220
  • MV-screening

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 3,9ha, omfattende matriklerne nr. 21, 143, 288 (delvis) og 302, alle Sdr. Sejerslev, Emmerlev, Tønder Kommune.

Området afgrænses mod vest af Højervej og landbrugsarealer på modsatte side af den. Mod nord og øst afgrænses området af åbent landbrugsland og mod syd ligger Sejerslevvej og Sdr. Sejerslevs blandede landsbybebyggelse.

Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen i området til erhvervsformål med mulighed for etablering af produktionsvirksomheder i miljøklasse 1 – 4. Lokalplanen skal ligeledes fastlægge bygningsregulerende bestemmelser, som sikrer, at området udvikler sig i harmoni med det landsbysamfund, den ligger i.

Kommuneplantillægget sikrer plangrundlaget for lokalplanen ved at ændre anvendelsen i området fra henholdsvis centerområde og boligformål til erhvervsområde med virksomheder op til miljøklasse 4. Ved samme lejlighed fastlægges der bygningsregulerende rammebestemmelser.

Der oprettes en ny kommuneplanramme 220.31.1 der indeholder hele lokalplanområdet. Den nye kommuneplanrammer indeholder arealer som er flyttet fra kommuneplanramme 220.11.1 og kommuneplanramme 220.41.1.

Tønder Kommune har udarbejdet en MV Screening for at afdække behovet for eventuel udarbejdelse af en miljøvurdering, iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af denne er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes egentlig miljøvurdering, idet planforslagenes realisering ikke vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelse for dette er, at der er tale om tilvejebringelse at et plangrundlag for en eksisterende virksomhed, som er underlagt miljølovgivningen. Der muliggøres en udvidelse af bebyggelsen i området, man det vurderes, at udvidelsesmulighederne i sig selv ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger i form at f. eks. ændret trafikstruktur mv. Ændrede aktiviteter, der kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning vil blive reguleret i henhold til miljølovgivningen.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden den 4. april 2017 til den 30. maj 2017, og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk , eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 30. maj 2017, ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 16 påklages.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 2. maj 2017.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner, og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.