Forslag til Kommuneplantillæg nr. 53-650 og forslag til Lokalplan nr. 107-650 - Erhvervsområde ved Hostrupvej, Jejsing.

Frist: 
3. maj 2017

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 28. februar 2017 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 8 uger.

Erhvervsområde ved Hostrupvej, Jejsing

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 4,6 ha ved Hostrupvej i Jejsing.

Planområdet afgrænses mod nord af Jejsings landsbybebyggelse, primært bestående af boliger. Mod vest ligger et landbrugsareal og mod øst ligger Hostrupvej og en række boliger. Mod syd ligger Flensborglandevej og syd for den, landbrugsarealer.

Lokalplanen har til formål at sikre fremtidige udviklingsmuligheder for virksomhederne og de øvrige aktiviteter i området. Da området også rummer enkelte boliger, skal lokalplanen sikre, at anvendelsen i erhvervsområdet fortsat har en karakter, der er forenelige med både boligerne i og omkring lokalplanområdet.

Kommuneplantillægget sikrer plangrundlaget for lokalplanen ved at udvide rammeområde 650.31.1. Rammeområdet ønskes udvidet mod vest. Dette kommuneplantillæg udvider således den fysiske afgrænsning af rammeområde 650.31.1, der tilføjes ulighed for etablering af forsamlingslokaler og opretholdelse af eksisterende en gros trælasthandel i området.

Tønder Kommune har udarbejdet en MV Screening for at afdække behovet for eventuel udarbejdelse af en miljøvurdering, iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af denne er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes egentlig miljøvurdering, idet planforslagenes realisering ikke vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelse for dette er, at der er tale om en forholdsvis begrænset udvidelse af et eksisterende erhvervsområde og at de ændrede anvendelsesmuligheder ikke giver anledning til væsentlige ændringer af miljøpåvirkningerne i forhold til de eksisterende forhold.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden den 8. marts 2017 til den 3. maj 2017, og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 3. maj 2017, ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning Miljøscreening
Tønder Kommune har i henhold til miljøvurderingsloven vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan efter miljøvurderingslovens § 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er fire uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 5. april 2017.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.