Forslag til Kommuneplantillæg nr. 52-740 og forslag til Lokalplan nr. 106-740 – Ferie- og fritidsområde ved Rømersvej og Vråbyvej, Rømø

Frist: 
24. januar 2017

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 24. november 2016 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 8 uger.

Ferie- og fritidsområde ved Rømersvej og Vråbyvej, Rømø.

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et område ved Havneby, Rømø, bestående af et eksisterende område til ferie- og fritidsformål ved Rømersvej og Vråbyvej. Området anvendes ved lokalplanens udarbejdelse til 2 autocamperplader med en kapacitet på henholdsvis 25 og 75 campingenheder, et ledigt areal til fritidsaktiviteter samt ejendommen ved Rømersvej, der anvendes til bolig og enkelte ferielejligheder samt yderligere 3 autocamperenheder.

Det ledige areal til fritidsaktiviteter har tidligere været påtænkt anvendt til en 18-hullers fodboldgolfbane. Nu ønskes der mulighed for at det også kan anvendes til autocamperområde.

Kommuneplantillægget sikrer plangrundlaget for lokalplanen ved at præcisere anvendelsen af rammeområde 740.51.9. Der ændres ikke på rammerne for byggeri, zonestatus mv., men udelukkende på antallet af enheder samt præcisering af typen af fritidsaktiviteter.

Lokalplanen har til formål at sikre området anvendelse til helårsbolig samt ferie- og fritidsformål, herunder ferieboliger, campering for autocamperen med tilhørende service- og driftsbygninger samt ikke støjende fritidsaktiviteter. Desuden fastlægges bestemmelser for autocamperområdets indretning og beplantning, for bebyggelsens omfang, placering og udformning, således at der tages hensyn til det omgivende landskab.

Tønder Kommune har udarbejdet en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer for at afdække behovet for eventuel udarbejdelse af en miljøvurdering. På baggrund af denne er det konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i fuldt omfang.

Denne beslutning begrundes med, at den ønskede udvidelse af autocamperpladsens kapacitet fra 103 til 170 pladser ikke vurderes at give anledning til en væsentlig ændring i de miljøpåvirkninger, der er behandlet i forbindelse med miljøvurderingen af det eksisterende plangrundlag. Dette skal bl.a. ses i lyset af , at de afhjælpende foranstaltninger, der er skrevet ind i det eksisterende plangrundlag, opretholdes fremadrettet.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden den 29. november 2016 til den 24. januar 2017, og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 24. januar 2017 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning Miljøscreening
Tønder Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan efter lovens § 16 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og indgives skriftligt til Tønder Kommune så vidt muligt elektronisk på teknisk@toender.dk eller pr. brev til Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder. Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 27. december 2016.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan ses på www.nmkn.dk.