Forslag til Kommuneplantillæg nr. 44-680, Lokalplan nr. 103-680 og miljørapport for opstillingen af vindmøller ved Vindtved

Frist: 
30. May 2017

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 30. marts 2017 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport i offentlig høring i 8 uger.

Vindmølleområde ved Vindtved

Planforslagene er i offentlig høring i perioden den 4. april 2017 til den 30. maj 2017 og kan desuden ses på www.plansystemdk.dk.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til teknisk@toender.dk, eller pr. brev til Tønder Kommune, Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder.

Klagevejledning
I henhold til § 16 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10/12/2015) kan retlige spørgsmål vedr. miljørapporten påklages. Du kan f.eks. klage over manglende opfyldelse af lovens krav til miljørapportens indhold og procedure.

Klagereglerne følger de klagebestemmelser, der er gældende i henhold til den lov, som planen er udarbejdet efter. Såfremt det er en plan, der er udarbejdet i henhold til planloven, kan der klages over retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen (planloven § 58, stk. 1, nr. 4).

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Klageberettigede er: Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.