Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32-540 og forslag til Lokalplan nr. 085-540 - Erhvervsområde ved Algade, Frifelt

Frist: 
24. januar 2017

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 24. november 2016 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 8 uger.

Erhvervsområde ved Algade, Frifelt

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et og samme areal på ca. 2,8 ha, beliggende i den østlige del af Frifelt. Lokalplanområdet afgrænses med nord af Algade med primært boliger. Mod vest ligger Gyvelvej og på modsatte side af den et uudnyttet kommuneplanlagt erhvervsområde. Mod syd og øst afgrænses området af et levende hegn og bag dette af landbrugsarealer.

Kommuneplantillægget sikrer plangrundlaget for lokalplanen ved at flytte rammeområde 540.31.2 mod øst og derved fastlægge anvendelsen i området til erhvervsformål med mulighed for indretning af virksomheder op til miljøklasse 4.

Lokalplanen har til formål at tilvejebringe et samlet plangrundlag for området og derved fastlægge anvendelse til erhverv med mulighed for indretning af entreprenørvirksomhed, herunder oplag af byggematerialer, nedknusning (i den sydlige del) samt øvrige aktiviteter, der relaterer sig til entreprenørvirksomheden. Der gives desuden mulighed for at opretholde den eksisterende bolig i den nordlige del af lokalplanområdet.

Tønder Kommune har udarbejdet en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer for at afdække behovet for eventuel udarbejdelse af en miljøvurdering. På baggrund af denne er det konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i fuldt omfang.

Beslutningen begrundes med, at de eventuelle miljømæssige påvirkninger, som vurderes at begrænse sig til støj fra nedknusningsanlægget, imødegås dels i virksomhedens miljøgodkendelse, som til stadighed vil sikre, at virksomheden overholder de gældende miljøkrav, herunder de vejledende støjgrænser, og dels ved bestemmelser i lokalplanen vedr. disponering af området og mulighed for opsætning af støjafskærmning.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden den 29. november 2016 til den 24. januar 2017, og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 24. januar 2017 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning Miljøscreening
Tønder Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan efter lovens § 16 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og indgives skriftligt til Tønder Kommune så vidt muligt elektronisk på teknisk@toender.dk eller pr. brev til Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder. Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 27. december 2016.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan ses på www.nmkn.dk.