Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31-350 og forslag til Lokalplan nr. 084-350 - Erhvervsområde ved Dravedvej 8, Løgumkloster

Frist: 
24. January 2017

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 24. november 2016 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 8 uger.

Erhvervsområde ved Dravedvej 8, Løgumkloster

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et og samme areal på ca. 2,4 ha ved Dravedvej syd for Løgumkloster. Området afgrænses på alle sider af marker i landbrugsmæssig omdrift. Mod øst afgrænses området af Dravedvej. Lokalplanområdets nordlige afgrænsning udgøres af et levende hegn, hvilket også gør sig gældende i den sydlige afgrænsning.

Kommuneplantillægget sikrer og fastlægger anvendelsesbestemmelser og bygningsregulerende bestemmerler for området, ligesom det fastlægger særlige bestemmelser om at anvendelsen til entreprenørvirksomhed i området er under forudsætning af, at der fortsat drives maskinstation til landbrugserhvervet i området.

Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen til erhvervsformål med anvendelse op til miljøklasse 5, nærmere betegnet maskinstation til landbrugserhverv med dertil relaterede aktiviteter, entreprenørvirksomhed i samdrift med maskinstationen samt landbrug. Den eksisterende bolig i den sydlige del af lokalplanområdet må opretholdes, såfremt den anvendes af beboere med tilknytning til virksomheden i lokalplanområdet.

Lokalplanen og kommuneplantillægget ændrer ikke væsentligt på de fysiske forhold i området, ligesom anvendelsen fastlægges i overensstemmelse med den faktiske anvendelse i området. Dog fastlægges der bestemmelser vedr. placering af oplagspladser, ny bebyggelse og placering af støjende aktiviteter som f.eks. nedknusningsanlæg.

Tønder Kommune har udarbejdet en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer for at afdække behovet for eventuel udarbejdelse af en miljøvurdering. På baggrund af denne er det konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i fuldt omfang.

Beslutningen begrundes med, at de eventuelle miljømæssige påvirkninger, som primært vurderes at begrænse sig til støj og visuelle påvirkninger, imødegås dels i virksomhedens miljøgodkendelse, som til stadighed vil sikre, at virksomheden overholder de gældende miljøkrav, herunder de vejledende støjgrænser, og dels ved hjælp af lokalplanens krav om afslærmende beplantning for at afhjælpe den visuelle påvirkning på omgivelserne.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden den 29. november 2016 til den 24. januar 2017, og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 24. januar 2017 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning Miljøscreening
Tønder Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan efter lovens § 16 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og indgives skriftligt til Tønder Kommune så vidt muligt elektronisk på teknisk@toender.dk eller pr. brev til Teknik og Miljø, Wegnera Plads 2, 6270 Tønder. Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 27. december 2016.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan ses på www.nmkn.dk.