Forslag til Kommuneplantillæg Erhvervsområde ved Østerlundvej og Holbækvej i Gånsager

Frist: 
10. august 2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 54-560 og forslag til Lokalplan nr. 108-560 - Erhvervsområde ved Østerlundvej og Holbækvej i Gånsager

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 31. maj 2017 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i otte uger.

Erhvervsområde ved Østerlundvej og Holbækvej i Gånsager

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et og samme areal beliggende ved Østerlundvej og Holbækvej i Gånsager.

Området består af en tømrer- og snedkerforretning med værksted, kontorer og lejligheder samt Gånsager forsamlingshus og et større ubebygget område vest for Holbækvej, der ved lokalplanens udarbejdelse er planeret, anlagt med grus og anvendes til oplagsplads.

Kommuneplantillægget sikrer og fastlægger anvendelsesbestemmelser og bygningsregulerende bestemmerler for området. Området har ikke tidligere været omfattet af kommuneplanens rammer, og det har i forbindelse med lokalplanlægningen derfor været nødvendigt at udarbejde kommuneplanrammer for hele området.

Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen, fordelt på en række delområder. De mest støjende aktiviteter skal placeres centralt i lokalplanområdet, og der stilles desuden krav til afskærmning om bl.a. parkeringspladser og oplag. Lokalplanen fastlægge principper for bebyggelsens omfang, placering og udformning, således at der tages hensyn til det omgivende landskab.

Områdets disponering er fastsat ud fra kulturhistoriske interesser, der er bundet til området. Der er således i området registreret flere gravhøje, hvor det særligt skal sikres, at højenes kulturhistoriske fortællerværdi og sammenhæng ikke yderligere skades.

Tønder Kommune har udarbejdet en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, for at afdække behovet for eventuel udarbejdelse af en miljøvurdering. På baggrund af denne er det konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i fuldt omfang.

Beslutningen begrundes med, at lokalplanen kun giver mulighed for mindre udvidelser af den eksisterende håndværksvirksomhed. Lokalplanen fastsætter desuden krav om miljøklasser, for at naboer ikke påvirkes af støj eller andre gener fra erhvervsaktiviteter. Det vurderes tillige ikke, at den nye parkeringsplads vil være til væsentlig gene for naboer, da der i lokalplanen er givet mulighed for at opsætte forskellige afskærmende foranstaltninger, f.eks. støjvolde og beplantning.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 8. juni 2017 til den 10. august 2017 og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 10. august 2017 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 16 påklages.

Klagefristen er fire uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 6. juli 2017.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.