Endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 32-540 og Lokalplan nr. 085-540

Frist: 
6. juni 2017

Kommunalbestyrelsen i Tønder Komme har den 27. april 2017 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 32-540 og Lokalplan nr. 085-540 for erhvervsområde ved Algade, Frifelt

Erhvervsområde ved Algade, Frifelt
Samlet dokument indeholdende:

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et og samme areal på ca. 2,8 ha, beliggende i den østlige del af Frifelt. Lokalplanområdet afgrænses med nord af Algade med primært boliger. Mod vest ligger Gyvelvej og på modsatte side af den et uudnyttet kommuneplanlagt erhvervsområde. Mod syd og øst afgrænses området af et levende hegn og bag dette af landbrugsarealer.

Kommuneplantillægget sikrer plangrundlaget for lokalplanen ved at flytte rammeområde 540.31.2 mod øst og derved fastlægge anvendelsen i området til erhvervsformål med mulighed for indretning af virksomheder op til miljøklasse 4.

Lokalplanen har til formål at tilvejebringe et samlet plangrundlag for området og derved fastlægge anvendelse til erhverv med mulighed for indretning af entreprenørvirksomhed, herunder oplag af byggematerialer, nedknusning (i den sydlige del) samt øvrige aktiviteter, der relaterer sig til entreprenørvirksomheden. Der gives desuden mulighed for at opretholde den eksisterende bolig i den nordlige del af lokalplanområdet.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden den 29. november 2016 til den 24. januar 2017.

I høringsperioden er der kommet to indsigelser til planforslagene. Dette har givet anledning til enkelte ændringer i lokalplanen. Således tilføjes der krav om, at interne kørevej og oplagsarealer skal befæstes med fast belægning, ligesom der stilles krav om støjafskærmning omkring knusepladsen i den sydlige del af lokalplanområdet. Justeringerne vurderes at være a skærpende karakter i forhold til det oprindelige lokalplanforslag, og det er derfor vurderet, at de ikke giver anledning eller behov for en ekstra høringsperiode.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Konklusionen på den tidligere offentliggjorte miljøscreening om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommunalplanens gennemførelse.

Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der kan opnås dispensation.

En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning
Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.