Endeligt vedtagelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan for Erhvervsområde i Gånsager.

Frist: 
29. november 2017

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, 26. oktober 2017 endeligt vedtaget, Kommuneplantillæg nr. 54-560 og Lokalplan nr. 108-650 begge for Erhvervsområde ved Østerlundvej og Holbækvej i Gånsager.

Erhvervsområde ved Østerlundvej og Holbækvej i Gånsager.

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et og samme areal beliggende ved Østerlundvej og Holbækvej i Gånsager.

Området består af en tømrer- og snedkerforretning med værksted, kontorer og lejligheder samt Gånsager forsamlingshus og et større ubebygget område vest for Holbækvej, der ved lokalplanens udarbejdelse er planeret, anlagt med grus og anvendes til oplagsplads.

Kommuneplantillægget sikrer og fastlægger anvendelsesbestemmelser og bygningsregulerende bestemmerler for området. Området har ikke tidligere været omfattet af kommuneplanens rammer, og det har i forbindelse med lokalplanlægningen derfor været nødvendigt at udarbejde kommuneplanrammer for hele området.

Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen, fordelt på en række delområder. De mest støjende aktiviteter skal placeres centralt i lokalplanområdet, og der stilles desuden krav til afskærmning om bl.a. parkeringspladser og oplag. Lokalplanen fastlægge principper for bebyggelsens omfang, placering og udformning, således at der tages hensyn til det omgivende landskab.

Områdets disponering er fastsat ud fra kulturhistoriske interesser, der er bundet til området. Der er således i området registreret flere gravhøje, hvor det særligt skal sikres, at højenes kulturhistoriske fortællerværdi og sammenhæng ikke yderligere skades.

I høringsperioden er der indkommet to indsigelser til lokalplanen og kommuneplantillægget. Indsigelserne koncentrerer sig primæt om anvendelsen af lokalplanens delområde II. Indsigelserne har ikke medført ænderinger i lokalplanen.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Konklusionen på den tidligere offentliggjorte miljøscreening om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommunalplanens gennemførelse.

Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation.

En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper.

Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning

Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden fire uger. Fristen regnes

fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og

miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk  ligesom du plejer, typisk med

NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.