Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg i Agerskov

Frist: 
5. januar 2018

Tønder Kommune har godkendt nedennævnte planer administrativt efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen 7. december 2017

Bymidteområde ved Hovedgaden i Agerskov

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et og samme areal på ca. 0,7 ha og afgrænseses mod nord af Hovedgaden, mod vest af boligerne på Degnetoften, mod øst af boligerne på Vellerupvej og mod syd af et større rekreativt område (Boldershøjbanen).

Kommuneplantillægget sikrer grundlaget for at der kan opføres en tidssvarende butik på 1000 m², ved at ændre rammeområde 420.41.1 således at en mindre del af rammeområde 420.51.1 (rekreative formål) overføres til rammeområde 420.41.1 (centerramme).

Lokalplanen har til formål at sikre et opdateret plangrundlæg for området, og herunder sikre udvidelsesmuligheder for Agerskovs dagligvarebutik, således at den nye dagligvarebutik kan placeres hensigtsmæssigt i forhold til tilkørsel, vareindlevering og parkering.

Lokalplanområdets karakter som detailhandelsområde opretholdes. Der ønskes opført en ny dagligvarebutik på ca. 1.000 m² i lokalplanområdets sydlige del. Butikken bygges sammen med en eksisterende nyere lagerbygning, som fortsat skal anvendes til lager. Dens eksisterende butik omdannes til mindre lejemål til liberale erhverv og butikker. Den eksisterende bolig, som er placeret over den nuværende butik opretholdes.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden den 31. oktober 2017 til den 28. november 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Den tidligere offentliggjorte miljøscreening og screeningsafgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommunalplanens gennemførelse.

Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der kan opnås dispensation. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning

Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på  900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.