Endelig godkendelse af VVM-redegørelse og udstedelse af VVM-tilladelse til opstilling af 6 vindmøller ved Vindtved

Frist: 
27. september 2017

Tønder Kommunes kommunalbestyrelse har den 29. juni 2017 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 44-680 til Kommuneplan 2009-2021 og Lokalplan nr. 103-680 for et vindmølleområde ved Vindtved endeligt. VVM-tilladelsen er udarbejdet på baggrund af kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse, der ligeledes indeholder en miljøvurdering - sammendraget i en miljørapport.

VVM-tilladelsen er meddelt i henhold til § 7 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr. 957 af 27/06/2016).

VVM-tilladelsen stiller vilkår til projektet i både anlægs-, drifts og nedtagningsfasen med henblik på at udgå eller minimere projektets miljøpåvirkninger.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 44-680, forslag til Lokalplan nr. 103-680 og miljørapporten er sendt i offentlig høring i perioden fra den 4. april 2017 til den 30. maj 2017. I samme tidsrum er der blevet gennemført en offentlig høring af tyske myndigheder og offentligheden i henhold til Espoo-konventionen. Det lovpligtige borgermøde blev afholdt den 26. april 2016 på Sovgodt8 B&B.

Tønder Kommune har modtaget i alt 85 individuelle høringssvar. Høringssvarene udgøres af 3 høringssvar fra danske myndigheder, 6 høringssvar fra tyske myndigheder, 50 negative og 18 positive høringssvar fra foreninger og privatpersoner samt 8 underskriftsindsamlinger. Underskriftsindsamlingerne indeholder 226 negative og 143 positive underskrifter, i alt 369 underskrifter.

Da høringen af forslag til kommuneplantillæg nr. 44-680, forslag til lokalplan nr. 103-680 og miljørapporten ikke har medført bemærkninger af betydning, ændrer høringen ikke på Tønder Kommunes vurdering af, at planmaterialet giver et retvisende billede af projektets indvirkning på det omkringliggende miljø. Herunder er landskabelige, nabofaglige, natur- og miljømæssige hensyn integreret i planmaterialet og gældende lovgivning overholdt. Projektet overholder både dansk og tysk lovgivning vedrørende støj, skyggekast og afstand til naboer.

Det er Tønder Kommunes samlede vurdering, at der ikke eksisterer uacceptable miljømæssige gener, som følge af projektet.

Tønder Kommune har derfor meddelt VVM-tilladelse til projektet.

Referatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 29. juni 2017, herunder sagsfremstillingen, den sammenfattende redegørelse i henhold til § 9 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10/12/2015) og andre relevante bilag, kan du se her:

http://support.toender.dk/dagsorden/Main2.asp?Dagsorden=Kommunalbestyrelsen%20%C5bent\29-06-2017\#2

Desuden kan du se eller gense behandlingen af punktet på Kommune TV her:

https://toender.kommune-tv.dk/watch/2042

Klagevejledning
Du kan, jf. Planlovens § 58, klage til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag, hvor VVM-tilladelsen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller, ifølge Planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.