Dispensation fra sø- og å-beskyttelseslinje

Frist: 
14. marts 2017

Efter naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, jf. § 65, er der meddelt dispensation til

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede parter fremgår af dispensationen. Klagefristen udløber den 14. marts 2017.

Klage skal sendes digitalt til Miljø- og fødevareklagenævnet via deres klageportal. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Samtidig med klagen skal der indbetales et klagegebyr på 900 kr. og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyrerne er oplyst i 2016-niveau og pristalsreguleres.

Klagegebyret opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsens klagevejledning.