Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, Trøjborgvej 21, Bredebro

Frist: 
8. marts 2018

Efter naturbeskyttelseslovens § 18, stk 1, jf. § 65 er der meddelt dispensation til:

Dispensationen  kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af klagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af dispensationen. Klagefristen udløber den 8. marts 2018.
 
Klage skal sendes digitalt via klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.
 
Der skal indbetales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyrerne er oplyst i 2016-niveau og pristalsreguleres.
 
Klagegebyret opkræves af klagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
 
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen.
 
Fritagelse for brug af Klageportalen
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsens klagevejledning.