Afgørelse om ikke VVM-pligt til regulering af vandløb

Frist: 
15. maj 2018

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at rørlægge ca. 340 meter af et privat vandløb mellem matrikel 477a Skast, Sdr. Skast, matrikel 515 Skast, Sdr. Skast og matrikel 286 Skast, Sdr. Skast. Projektområdet ligger nordøst for Skast i den vestlige del kommunen.

Regulering af vandløb, herunder rørlægning af vandløb er omfattet af VVM-lovens bestemmelser. Tønder Kommune har gennemført en VVM-screening og truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse. Se afgørelsen her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er den 15. maj 2018. Se klagevejledning i afgørelsen.