Afgørelse om ikke VVM-pligt til regulering af vandløb

Frist: 
30. november 2017

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften. Projektet ligger mellem matriklerne 244 og 366 Visby, Visby. Vandløbet ligger i den østlige del af Visby.

Regulering af vandløb, herunder rørlægning af vandløb er omfattet af VVM-lovens bestemmelser. Tønder Kommune har gennemført en VVM-screening og truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er den 30. november 2017. Se klagevejledning i afgørelsen.