Afgørelse om ikke VVM-pligt, matr 120 Gøttrup, Tirslund

Frist: 
7. november 2017

Afgørelse om, at skovrejsning på matr. 120 Gøttrup, Tirslund ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at skovrejsningen ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21, i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10/05/2017.

Skovrejsning kan medføre ændring i skovbyggelinjen. 

Se Tønder Kommunes afgørelse her.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, e-mail: teknisk@toender.dk.

Klage
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen, senest 7. november 2017, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.