Afgørelse om ikke VVM-pligt for anlæggelse af en grusbelagt gang- og cykelsti mellem Højer og Emmerlev

Frist: 
11. maj 2018

Afgørelse om anlæggelse af en grusbelagt gang- og cykelsti mellem Højer og Emmerlev Klev ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM).

Tønder Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at projektet til anlæggelse af en grusbelagt gang- og cykelsti mellem Højer og Emmerlev Klev ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21, i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr 448 af 10/05/2017.

Gang- og cykelstien vil blive anlagt på en del af en eksisterende markvej (forlængelsen af Nørrevej i Højer mod Emmerlev) og på den nuværende græssti på diget mellem Højer og Emmerlev Klev, ved at de nuværende belægninger erstattes af grus. Den nye gang- og cykelsti vil få en bredde på ca. 2,5 m og en længde på ca. 2,6 km. Der vil blive opsat skiltning i form af markeringspæle med piktogrammer. Pælene vil blive firkantede ubehandlede egetræspæle med en højde på ca. 1 m. I anlægsperioden vil der blive etableret et midlertidigt depot og oplagsplads nord for diget.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
E-mail: teknisk@toender.dk

Klage
Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, senest den 11. maj 2018, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.