Ændring af tilladt årlig indvindingsmængde af grundvand, Vestermarksvej 4, 6520 Toftlund

Frist: 
17. maj 2017

Ændring af tilladt årlig indvindingsmængde af grundvand fra boring på matr.nr. 51 Stenderup Ejerlav, Toftlund, beliggende Vestermarksvej 4, 6520 Toftlund

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt fornyelse og udvidelse af indvindingstilladelse af grundvand til markvanding fra boring.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Efter planlovens bestemmelser om VVM i VVM-bekendtgørelsen er det afgjort, at udnyttelse af tilladelsen ikke anses at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes kommuneplansretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse.

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 17. maj 2017. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.