Ændring af tilladt årlig indvindingsmængde af grundvand fra 3 boringer på matr.nr. 6 og 485 Stenderup Ejerlav, Toftlund, beliggende hhv. Gammel Åbålvej 2 og 4, 6520 Toftlund

Frist: 
10. maj 2017

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt ændring af 2 eksisterende indvindingstilladelser af grundvand til markvanding fra i alt 3 boringer.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Efter planlovens bestemmelser om VVM i VVM-bekendtgørelsen er det afgjort, at udnyttelse af tilladelserne ikke anses at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes kommuneplansretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse.

Se VVM-vurderingsskema her.

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 10. maj 2017. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.