Indsatsområderne og status

Byomdannelse i Højer og Højer Byfond
Byomdannelse og fysisk opgradering af Højer ved at styrke Højers kulturmiljø, så det fremstår i høj kvalitet med bevaringsværdige og fredede bygninger. Indsatserne omfatter støtte til restaureringer gennem Højer Byfond, pladsdannelse m.m.

Klimatilpasning langs Vidå og i Tønder midtby
Udvikling af en ny generation af klimatilpasninger omkring Vidåen, der samtidig styrker de rekreative værdier og naturgrundlaget.

Som følge af klimaændringer og forhøjet vandstand kan behovet for klimatilpasning ikke længere opfyldes ved etablering og forhøjelse af diger. Ved at sikre håndtering af overfladevand i byerne og opbygning af reservoirkapacitet langs Vidåen kombineres klimatilpasning og styrkelse af rekreative, naturmæssige og byrumsmæssige kvaliteter.

Idet de forventede klimaændringer vil øge hyppigheden af ekstreme vandstande i tilknytning til Vidå-systemet er formålet er at skabe reservoirkapacitet til opmagasinering og forsinkelse af afstrømning for at imødekomme oversvømmelsesrisiko.

Individuel lodsejerorientering er i gang 2018 og der bliver lavet en ansøgning til EU Life program i efteråret 2018.  

Reservoirkapaciteten skal skabes nedstrøms og opstrøms Tønder by og i et samarbejde med danske og tyske nabokommuner.

Tønder Midtbys gamle bykerne er et udsat område i forhold til Vidå-systemet og fungerer som et stort afvandingsområde for Vidåen, og på den måde påvirkes bykernen negativt med de klimamæssige ændringer.

Målet er derfor, at søge at tilbageholde så meget overfaldevand som muligt, samtidig med at der skabes synergi med det bygningskulturelle byrum i Tønder og skabes nye byrum til udvikling.

Ruter og stier
Landsskabsudvikling ved at styrke adgangen til naturen og oplevelsespunkter gennem ruter, skiltning mv. Med afsæt i Højer etableres desuden ruter af varierende længde i Tøndermarsken, der giver mulighed for en temabaseret oplevelse af området ud mod Vadehavet, f.eks. i form af ”sort sol” ture, østerssafari, kajaksejlads mm. Cykel- og vandreruter vil synliggøre forbindelserne mellem Højer, Møgeltønder og Tønder.

Erhverv og turisme
Destinationsudvikling gennem en styrket turismeindsats organiseret i en dedikeret destination management organisation (DMO), et øget samspil mellem turismebranchens aktører, styrkelse af værdikæder, branding og fælles kvalitetsløft i service og værtskab. Formålet er at styrke turismen – blandt andet med fokus på fødevarebranchen og andre brancher, der kan styrke turismeudviklingen.

​​​​​​​

 

 

Status pt:  

Højer Byfond:​​​​​​​  

Frist for ansøgninger 2018:

15. maj

15. august

7. november 

Pt: 24 ansøgninger og 16 tilsagn om støtte. Otte bliver behandlet. 

Byomdannelse Højer:

Udviklingsplanen i kommenterings-fasen 2018

Ruter, stier og formidling:

Totalrådgivning vundet af Schønherr i samarbejde med Svendborg Architects og Fuldendt Ingeniører: Jan. 2018 
Testversion af Marskstien åbner sommer 2018
Endelig version af Marskstien åbner sommer 2019
Stisløjfer åbner sommer 2019
Formidlings stationer åbner sommer 2019 

Erhverv og turisme:

Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende
Produktion af indhold til samarbejdspartnere 
Produktion af indhold til messer og konferencer
Deltagelse i messer og konferencer i Tyskland og Danmark 
(Reisen Hamburg 8. februar, ITB - Berlin 8. og 9. marts) 
Fælles Grundtanke i udbud forår 2018 
Hjemmeside efterår 2018

Klimatilpasning:

Individuel lodsejerorientering start 2018  
Vidå - ansøgning til EU Life program efterår 2018 

Klimatilpasning:

Tønder - Første spadestik ultimo 2019 
 
 
 
 

Siden er opdateret:
10.03.2018